Herbert Bruce Puryear

Nikodemuksen kysymys

"Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: Teidän täytyy syntyä uudelleen." Joh. 3:7

(Suomenkielessä tähän kohtaan on lisätty sana ylhäältä sanan uudesti lisäksi, sana anwqen tulisi kääntää, joko ylhäältä tai uudelleen mutta lisäämällä molemmat sana käännökseen tehdään omaperäinen käännös.)

Englanniksi: "Don’t marvel that I said to you: You must be born anew."

Kreikaksi: John 3:7 mh qaumashV oti eipon soi dei umaV gennhqhnai anwqen.

Meidän täytyy ymmärtää tämä raamatunpaikka tutkiessamme evankeliumeja.

Yksi ensimmäisiä raamatunpaikkoja, joita lapsi kuulee, on kaunis lupaus Joh. 3:16 "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." Samassa luvussa on usein siteerattu raamatunpaikka "teidän täytyy syntyä uudelleen". Tässä ilmaisussa "Teidän täytyy syntyä uudelleen" Jeesus nimenomaan puhuu jälleensyntymisestä. Tällaiseen tulkintaan kriitikot yleensä sanovat, että tätä raamatunpaikkaa ei mitenkään voi selittää tarkoittamaan jälleensyntymistä. Se täytyy lukea asiayhteyteen.

Yleensä sanotaan, että raamatusta ei voi ottaa vain yhtä lausetta, vaan kaikki on tulkittava asiayhteydessä. Mutta tulkitsemmeko tämän raamatunpaikan asiayhteydessä vai luemmeko siihen omia kuvitelmiamme tai emmekö lue siihen sitä mitä siinä sanotaan, koska emme voi hyväksyä sitä mitä siinä tosiaan sanotaan.

Tätä raamatunpaikkaa tulkitessamme meidän tulisi ottaa huomioon Jeesuksen Kristuksen opetuksen todellinen henki. Tämän tehdäksemme meidän on otettava huomioon miten maailmankuvamme, historia ja traditiot, ovat kyllästäneet ihmisen, niin ettemme voi nähdä jälleensyntymistä näissä Jeesuksen sanoissa.

Ne, jotka väittävät tutkineensa ilmaisun "Teidän täytyy syntyä uudelleen" asiayhteydessä, tarkoittavat heidän omaa asiayhteyttä niin kuin he haluavat, että se pitäisi ymmärtää. Useimmiten tässä yhteydessä tutkitaan vain muutamia tarkoin harkittuja jakeita. Paremminkin kuin tutkittaisiin tämän raamatunkohdan asiayhteys, kokonaisuus suljetaan pois ja tätä kohtaa pyritään yhdistämään toisaalta raamatusta otetuilla raamatunpaikoilla, joilla ei ole mitään tekemistä Johanneksen evankeliumin 3 luvun kanssa. Heillä on määrätty kuva pelastuksesta, ja he pyrkivät käyttämään tätä raamatunlausetta pönkittämään tätä kuvaa.

On totta, että jos kristillinen, "pelastussuunnitelma" hyväksytään, on tässä luvussa kohtia, joita voidaan käyttää näin todellisen asiayhteyden ulkopuolella. Kuitenkin, jos tulkitsemme Johanneksen evl. 3 luvun kokonaisuutena verraten sitä Jeesuksen muihin opetuksiin ja muuhun Raamattuun, huomaamme ettei kukaan, joka kieltää tämän paikan viittaavan jälleensyntymiseen ole koskaan tutkinut sitä "todellisessa asiayhteydessä."

Tutkikaamme tämä raamatunkohta sen todellisessa asiayhteydessä. Ei edeltä määrätyn maailmankuvamme ja traditioidemme yhteydessä, jolla se yleensä tulkitaan, vaan Johanneksen Evankeliumin 3. luvun ja raamatun asiayhteydessä. Kun tämä raamatunpaikka tulkitaan täydellisessä asiayhteydessä voidaan helposti huomata, että kun Jeesus sanoi " Teidän täytyy syntyä uudelleen", hän tarkoitti juuri jälleensyntymistä.

Joh. 3:1 "Fariseusten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen."

Mitä tiedämme fariseuksista? Josephus Flavius niminen historioitsija, joka kirjoitti juutalaisista ensimmäisellä vuosisadalla, on antanut selvää tietoa heistä, ja koska hän ei ollut uskonnollinen kirjoittaja, hänen kuvauksensa varhaiskirkon näkökannoista antaa selvän kuvan siitä miten he uskoivat ensimmäisellä vuosisadalla. Josephuksen kirjassa Antiquities of the Jews hän osoittaa, että fariseukset uskoivat sielun siirtymisestä toisiin ruumiisiin.

Joten on selvää, että Jeesuksen ajan fariseukset uskoivat "sielujen siirtyvän muihin ruumiisiin" joka tarkoittaa jonkun asteen jälleensyntymistä. Voimme otaksua, että Nikodemus fariseuksena ei ainoastaan tiennyt jälleensyntymistä, mutta kuului ryhmään, joka opetti sitä.

Joh. 3:2-3 "Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: ’Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.’ Jeesus vastasi hänelle: ’Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudelleen (ylhäältä —suomentajan lisäys) hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.’"

Useimmat ihmiset eivät koskaan tutki Jeesuksen vastauksen koko asiayhteyttä. Asia ei ole ainoastaan se, että Nikodemus on fariseus ja juutalaisten johtaja, vaan myös että hän tulee kysymään jotain tärkeää Jeesukselta. Yleensä otaksutaan, että hän tulee kysymään "Mitä minun täytyy tehdä, että pelastun?" Mutta näinhän ei teksti osoita. Kysymys on: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan." Tähän Jeesus vastaa "ihmisen täytyy syntyä uudelleen". Teologiset selittäjät hyväksyvät, että Jeesus ei vastaa Nikodemuksen kysymykseen. Jotkut jopa huomioivat, että Jeesus ei ollut aivan kohtelias tai suorastaan vältti vastaamista kysymykseen ja meni suoraan asiaan, selvittämään miten pelastutaan.

Asiayhteyteen kuuluu myös se, että koska Nikodemus oli fariseus ja tunsi Vanhan testamentin ja tiesi, että profeetat olivat ennustaneet profeettojen palaavan takaisin kuten Elias, ja hän tunsi myös opetuksen tulevasta messiaasta. Täten hän sanoi: "Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja." Kysymys osoittaa, että Nikodemus halusi tietää onko Jeesus Jumalan lähettämä opettaja, joka ennustetaan palaavaksi Vanhan testamentin ennustusten mukaan. Hän jopa kunnioittaa Jeesusta nimellä Rabbi vaikka tietää, ettei hänellä ole koulutusta tähän virkaan. Hän sanoo, että sinun täytyy olla Jumalan lähettämä, koska teet tällaisia ihmeitä! Sinun täytyy olla joku vanhoista profeetoista, joka on syntynyt uudelleen. Miksi Jumala käyttää sinua tällaisella erikoisella tavalla? Miten joku tulee Jumalan lähettämäksi? Hän ihmettelee, "jos asia on näin niin miten tullaan Jumalan lähettämäksi?" Mikä oli Nikodemuksen kysymys? Se on tässä lauseessa: "me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan."

Otaksukaamme, että Jeesus vastaa tähän kysymykseen. Tutkikaamme Jeesuksen vastausta sellaisena, että se on todellinen vastaus Nikodemuksen kysymykseen sen sijaan, että Hän alkaisi selittää jotain aivan muuta.

Kysymys on: "Miten jostakin tulee sinun kaltainen opettaja?" Ja vastaus kuuluu: "Teidän täytyy syntyä uudelleen."

Joh. 3:4 "Nikodemus kysyi: "Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?"

Jälleen teologiset tulkitsijat otaksuvat, että Nikodemus on niin yllättynyt, että hän kysyy tyhmän ja mitään tarkoittamattoman kysymyksen. Tämä kysymys ei ole järkevä elleivät he keskustele jälleensyntymisestä. Otaksukaamme jälleen, että Nikodemus on järkevä ja rehellinen mies ja että hän osaa kysyä järkeviä kysymyksiä. Fariseukset odottivat Malakian ennustusten mukaan Eliaan takaisin paluuta. Elias ei kuollut fyysistä kuolemaa. Hän vain "muuttui". Nikodemuksen on vaikea ymmärtää, että tällaisen suuren Jumalan profeetan täytyisi syntyä uudelleen vauvana. Hän kysyy "tarkoitatko, että tällaisen suuren profeetan täytyy syntyä lapseksi ja käyttää vuosikausia kasvamiseen ennen kuin hän voi toimia profeettana. "Eikö hän voi tulla takaisin samalla tavalla kuin hän lähti?"

Joh. 3:5-6 "Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä."

Huomioi kuudennessa jakeessa "syntynyt lihasta" ja "syntynyt hengestä".

Jotkut sanovat, että "uudelleen syntyminen" tapahtuu, kun uskot ja otat vastaa Jeesuksen pelastajaksesi. Toiset taas sanovat, että tämä tapahtuu, kun saa pyhän hengen kasteen. Näin ollen toiset uskovat, että ihminen on uudestisyntynyt kristitty, joko sitten, kun hän uskoo tai sitten, kun hän on myös saanut pyhän hengen kasteen.

Katsokaamme tarkemmin tekstiyhteyttä. Yksi erittäin selvä tapa tehdä näin on tutkia muita raamatunpaikkoja, joissa samat ilmaisut esiintyvät. Mistä sitten löydämme samoja ilmaisuja kuin Joh. 3? Onko raamatussa tekstiyhteyksiä, jotka tukisivat kristittyjen kantaa? Missään kohdassa raamattua, jossa joku on saanut Pyhän Hengen ei edes helluntaina, eikä silloinkaan, kun henki on vieraillut jonkun luona, ole Johanneksen evankeliumin 3. luvun ilmaisuja "syntyä uudelleen" tai "syntyä hengestä" käytetty.

Johanneksen kirjeissä käytetään ilmaisua "Jumalasta syntynyt", mutta se ei viittaa kokemukseen Pyhästä Hengestä. Joh. 3:nnen lisäksi on vain yksi kohta raamatussa, jossa "syntyä uudelleen" ilmenee. Se on I Piet. 1:23 Tekstiyhteytenä ennen tätä kohtaa, syntyä uudesti, on viittaus Kristukseen, että "Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista," I Piet. 1:20, jota seuraa viittaus siihen mitä me olemme. "Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa." I Piet. 2:9 Täten tekstiyhteys ensimmäisen Pietarin kirjeen I Piet. 1:23 viittaus "syntyä uudelleen" osoittaa erittäin kosmista selitystä.

Nyt on vielä tarkoin huomioitava, että raamatussa on toinen kohta, jossa Joh. 3:6 ilmaisu "syntynyt lihasta" ja "syntynyt hengestä" ilmenee. Tekstiyhteys, jossa ne ilmenevät, osoittaa selvästi tarkoituksen, jossa niitä käytetään.

Gal. 4:21-23 "Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo?
Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta."

Gal. 4:28-29 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin.

Tässä sanotaan selvästi, että Ismael oli syntynyt lihan mukaan ja Iisakki oli syntynyt hengen mukaan. Tämä on ainut paikka Uudessa testamentissa, Joh. 3:tta lukuun ottamatta, missä tätä ilmaisua käytetään. Huomioi myös, että "lihan mukaan syntynyt" ja "hengen mukaan syntynyt" ilmaisuja käytetään yhdessä samoin kuin ne ilmenevät Joh. 3: Ottakaamme myös huomioon, että voimme hyvällä syyllä uskoa, että Galattalaiskirjeen kirjoittaja oli tietoinen Joh. 3:6 Jeesuksen käyttämästä ilmaisuista "syntynyt hengestä" ja "syntynyt lihasta"

Selvästi tämä maininta Iisakista ja Ismaelista viittaa ennen Jeesusta olleeseen aikaan, (joka on kirjoitettu Jeesuksen syntymän jälkeen.) Tästä syystä kirjoittaja ei käyttänyt tätä ilmaisua "hengen mukaan syntynyt" osoittamaan tämän hetkisen uskomuksen mukaista kääntymys, pelastuskokemusta uskoa Jeesukseen.

Mikä merkitys on tällä raamatullisessa tekstiyhteydessä? Eikö ole selvää että nämä viittaukset viittaavat näiden sielujen tilaan niiden fyysisen syntymän hetkellä?

Joh. 3. mukaan "syntyä uudelleen" tarkoittaa "syntyä hengen mukaan" Gal. 4:29. "Hengen mukaan syntynyt" tarkoittaa "lupauksen voimasta" syntynyttä. Iisakki, joka syntyi vapaasta, "lupauksesta" oli "syntynyt hengen mukaan" nämä ilmaisut asiayhteydessä otettuna merkitsevät samaa. Täten "Hengestä syntynyt" tai se, joka on "syntynyt lupauksesta" on Jeesuksen kaltainen, joka syntyy tarkoitusta varten johonkin tehtävään.

Ne jotka "syntyvät lihasta" kuten Ismaeli syntyvät toden näköisesti kasvamaan oman sielunsa heikkouksien rakentamisessa.

Iisakki, joka oli syntynyt hengestä ja lupauksesta tuli täyttämään tehtävää, tekemään jonkun työn. Iisakki samoin kuin Johannes Kastaja ja muut profeetat olivat Jumalan lähettämiä. Nikodemus ajatteli, että Jeesus kuului tähän samaan ryhmään, joka oli syntynyt maanpäälle johonkin tärkeään tehtävään hänhän ei voinut tietää, että Jeesus Kristus oli Jumalan poika, eikä ollut koskaan aikaisemmin elänyt maanpäällä. Nikodemuksen kysymys ja Jeesuksen vastaus sopii aivan erityisen selvästi tähän tekstiyhteyteen, "me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja." ja Jeesuksen vastaus "Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä."

Koska Raamatussa on vain kaksi kohtaa, jossa nämä ilmaukset yksityiskohtaisesti toistetaan niiden vertaus on tarkoituksenmukainen ja todella selvä. Täten rinnastamalla Johannes 3:6 ja Gal. 4:22-29 huomaamme, että joku voi olla "Jumalan lähettämä opettaja." Kuten Nikodemus kysyi, hänen täytyy niin kuin Jeesus vastaa, syntyä uudelleen. Se tarkoittaa, hänen on täytynyt syntyä jotakin tärkeää tehtävää varten. Hänen on täytynyt "syntyä hengen mukaan" kuten Iisakki. Gal 4:28 osoittaa, että Iisakki tai Johannes ei olleet ainoita, jotka oli lähetetty vaan oli muitakin: "Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli."

Tämä selvittää myös erään toisen vaikean paikan, joka annettiin Rebekalle:

Room 9:12-13 " sanottiin hänelle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa", niin kuin kirjoitettu on: "Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin"

Mal 1:1-3 "Ennustus, Herran sana Israelille, Malakian kautta. Minä olen teitä rakastanut, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?" Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra, ja Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta minä vihasin; ja minä tein hänen vuorensa autioiksi ja annoin hänen perintöosansa erämaan aavikkosusille." Ilman tätä käsitystä näiden sielujen ennalta olemiseen nämä erilaiset tunteet Jumalalta näitä kahta lasta kohtaan ovat selittämättömiä.

Jatketaanpa Jeesuksen sanoilla:

Joh. 3:7 " Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudelleen (ylhäältä)."

Joh 3:8 "Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."

Mitä tekemistä on "tuulen puhaltamisella" jälleensyntymisen kanssa? Onko tämä vain heittolause, jonka Jeesus heitti keskusteluun, mutta olisi yhtä hyvin voinut jättää sen sanomatta? Joh. 3:8 Jeesus sanoo meille jotain valtavan rikasta ja valaisevaa kaikista, jotka ovat "syntyneet hengestä." Ymmärtääksemme tämän viisauden on tärkeää tutustua raamatunpaikkoihin, jotka vertaavat tuulta ja henkeä. Tämä ilmaisu "tuuli puhaltaa, missä tahtoo... niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt," on erittäin voimakas muistutus ihastuttavasta kuvauksesta Hesekielin näyssä. Hes. 37 Samoin se muistuttaa I Moos. 2:7 "Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu." Huomaamme, että Jumalan puhaltama henki ja tuulen puhallus viittaa ruumiillistumiseen tai sielun astumisesta fyysiseen ruumiiseen.

Nikodemus, korkeasti oppinut Fariseus ihmettelee, miten alhainen kouluja käymätön Nasarealainen voi olla niin lahjakas sielu. Jeesus sanoo, että kun tällainen sielu tulee lihaksi, se on niin kuin tuuli. Henki puhaltaa mihin tahtoo tarkoittaen, että se on hengen asia eikä ihmisen järjen ja arvojen asia. Se ei välitä asemista eikä sosiaalisesta luokasta.

Joh 3:9 Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle: "Kuinka tämä voi tapahtua?"

Joh. 3:10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä!

Selvästi Jeesus odotti, että Nikodemuksella on jonkinlainen ymmärrys näistä asioista. Jos Jeesus viittasi tämän päivän ymmärrykseen tästä raamatunpaikasta, miten Nikodemus olisi voisi ymmärtää? Miten hän Juutalaisten opettajana voisi ymmärtää, että "uskomalla Jeesukseen" johtaa "uudesti syntymiseen?" Koska kuitenkin jälleensyntyminen ja se, että Jumala lähettää erikoistehtäviin ovat keskustelun aiheena, Jeesuksen vastaus on järkevä ja ymmärrettävä. Nikodemuksen juutalaisten opettajan ja Fariseuksen pitäisi ymmärtää jälleensyntyminen. Ja aivan selvästi hän olisi ollut selvillä vanhan testamentin ennustuksista Eliaan paluusta ja Messiaan tulosta.

Joh. 3:11-13 11. "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. 12. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? 13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa."

Mistä maallisista asioista Jeesus puhui? Mitä sellaista hän puhui jonka Nikodemuksen olisi pitänyt ymmärtää? Oikeaoppisessa mielessä mitä 12. jae tarkoittaa? "Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista..." Tarkoittaako tämä fyysistä syntymistä? Emme saa luulla, ettei Nikodemus ymmärtänyt syntymistapahtumaa.

Mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo: "Kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?" Tekstiyhteys huomioon ottaen tässä sanotaan: Jos puhutaan maallisista asioista, jälleensyntymisestä, sinä et usko, miten voit uskoa, jos puhun sinulle taivaallisista asioista, mikä on se miten sielu valitaan taivaassa erikoiseen tehtävään kuten Elias, joka palasi Johannes Kastajana ja kuten ajattelet, että minut on lähetetty erikoistehtävään. Jakeet 12 ja 13 selvästi punoutuvat yhteen.

Kristillisen tulkinnan mukaan 13. jae ei kuulu tähän tekstiyhteyteen mitenkään, mutta se sopii täydellisesti vastauksena Nikodemuksen kysymykseen "me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja", johon Jeesus vastaa. "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa."

Kristillinen ennakkokäsitys voi johtaa meidät jälleen harhaan tämän jakeen tarkoituksessa. Tekstiyhteydellä ei ole mitään tekemistä tulla pelastetuksi ja taivaaseen menemiseen. Tämä on väärä käsitys, jota kristillinen oppi esittää tämän keskustelun käsittävän ja koko Raamatun. Tässä keskustelussa Nikodemus yrittää käsittää hengellisten lahjojen luonnetta, jotka Jeesuksella on ollut jo syntymästä lähtien. Jos hän viittaa itseensä, kun hän sanoo "Ihmisen Poika, joka on taivaassa" silloin hän sanoo, että kaikki tapahtuu samalla tavalla jokaisen kohdalle, jopa minunkin. Miksi Jeesus sitten tuo esille taivaan? Nikodemus oli sanonut "me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja... Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan." Jeesuksen viittaus taivaaseen on sopiva vastaus Nikodemuksen vakuutukseen "sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta".

Tässä sanotaan, ettei kukaan muu mene taivaaseen paitsi henkiset olennot, eli kukaan muu ei menen henkiseen paikkaan paitsi jo ennemmin olemassa olleet henkiset olennot. Että voi mennä henkiseen paikkaan on myös täytynyt tulla henkisestä paikasta. Olennon on siis täytynyt olla henkisen olennon jo alkujaan. Tämä viittaa hengen olemiseen jo ennemmin ja siihen matkaan, jonka henki on aloittanut jo kauan sitten.

Jeesuksen vertauksessa tuhlaajapojasta ilmenee tekstiyhteys sanoihin "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas." Kukaan ei mene kuninkaalliseen kotiin, eikä hänestä tule kuninkaan perillistä paitsi sellainen, joka on lähtöisin sellaisesta kodista ja isästä.

Alkukielessä sekä 13 että 14 jae alkaa sanalla ja joten 13 jae on jatkoa 12 jakeeseen ja 14 jae jatkoa 13 jakeeseen.

Joh. 3:14 "Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän."

Miksi Jeesus tuo tämän esille tässä kohdassa? Mitä tekemistä tällä on sen kanssa, että hän on tullut Jumalalta? Tämä on viittaus aikaan jolloin Israelilaiset vaelsivat erämaassa ja tulivat alueelle, jossa oli käärmeitä ja moni kuoli käärmeiden puremaan.

IV Moos. 21:8-9 " Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon". Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; ketä käärmeet purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon."

Mooseksella oli melkoinen ongelma. Jumala antoi hänelle hyvin erikoisen ratkaisun. Jeesuksen viittaus olla "nostettu ylös" ei ainoastaan kuvaa ristiä tai sen asentoa, vaan se kuvaa erityistä ominaisuutta, joka täytyy ilmetä ja nousta ylös ihmisen tietoisuuteen. Verbi nostaa ylös niin kuin se on tässä käytetty viittaa "majesteettiseen ylentämiseen".

Mitä jos otamme tämän kertomuksen ja siinä olevat viittaukset vakavasti oikeaan asiayhteyteen? Miten vaskikäärmeeseen katsominen pelastaa heidät kuolemasta käärmeenpuremaan.

Joh. 3:14 tuo meille kaksi kysymystä: Miksi katsominen ylös nostettuun vaskikäärmeeseen suojelee katsojaa kuolemasta käärmeenpuremaan ja miksi Jeesus vertaa itseään käärmeeseen sanomalla "Jos minut nostetaan ylös..."

Tapahtuuko paraneminen koska Jumala katsoo ylhäältä ja näkee, kuka on kuuliainen ja katsoo vaskikäärmettä? Vai tapahtuuko paraneminen tietoisuudessa tapahtuneen muutoksen ansiosta? Tehosiko katsominen, jonka Jumala sitten palkitsi, vai toiko tietoisuuden muutos, joka vaikutti reaktiona ihmisen pyhään minään?

Symbolisesti käärme kuuluu ihmisen lankeamiseen paratiisissa tai kaikkiin alempiin vaikutteisiin, jotka aiheuttavat kuoleman. Oudointa on, että juuri se, joka aiheuttaa kuoleman, antaa ylös nostettuna elämän. Se, mitä käärme edustaa, on kiihoke ottaa hyvän ja pahantiedon puusta, siitä joka tekee ihmisestä jumalan kaltaisen. Jotakin juuri tästä ominaisuudesta täytyy nousta ylös, niin että ihminen voisi elää. Se mikä aiheutti kuoleman, kun se nostetaan ylös antaa iankaikkisen elämän!

Miksi Jeesus vertasi itseään käärmeeseen? Symboliikka vaatii tällaista selitystä: Käärme kuvaa Kristusta! Ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksessa käärme lupasi "te tulette niin kuin Jumala" Hankaluus ei ollut käärme vaan ihmisen tietoisuuden muuttuminen. Se, mikä Jeesuksessa nostetaan ylös, oli totuus: Jumala syntyi ihmiseksi. Muistakaamme, että kun hänet ristiinnaulittiin oli se siitä syystä, että hän väitti olevansa Jumala. Kuitenkin tämä Jumala ihmisen hahmossa noudattaa isänsä tahtoa ja antaa elämänsä hänen siskojensa ja veljiensä puolesta. Tässä on uusi tietoisuus Jumala-Ihmisessä. Kun näemme Jumala-Ihmisessä ominaisuuden Jeesuksessa nostettavan ylös juuri se käärmeen tietoisuus muuttuu tuomaan elämän sen sijaan, että toisi kuoleman. Kun he katsoivat korkeamman laatuiseen käärmeeseen ei sen alempi voima voinut loukata heitä, Hän voitti kuoleman ja herätettiin henkiin täydelliseen elämään.

Joh. 3:14-17 "Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän,
15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi."

Kreikankielinen sana "iankaikkinen" jakeessa 15 ilmenee vain Johanneksen evankeliumissa. Se tarkoittaa "oikea elämä tulevassa aikakaudessa". Kääntäjä ajatteli, että tuleva aikakausi on iankaikkisuus joten se käännettiin näin. Ymmärrettyämme jälleensyntymisen tämä onkin erittäin täydellinen ilmaisu.

Kreikan sana "ainosyntyinen" yksinkertaisesti tarkoittaa "ainut" merkityksellä "ainoalaatuinen" samaa sanaa käytetään Heprealaiskirjeen 11:17 viittauksessa Iisakkiin ollen "ainoalaatuinen" tai "ainosyntyinen" Abrahamin poika. Iisakki ei kuitenkaan ollut Abrahamin ainoa poika.

Mitä tarkoittaa uskominen häneen? Kaiken muun joukossa uskoa, että Jumala voi syntyä ihmiseen. Huomioi miten jae 14 liittyy jakeeseen 15. Siinähän on vain yksi lause: "Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, 15. että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä." Tässä on sama paradoksi jonka löydämme Filippiläiskirjeen 2:5 Miksi tässä asiayhteydessä on tarpeellista sanoa "Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa?" Eikö tässä ole kysymys siitä tietoisuudesta: Tiedostaa, että Jumalan Poika voi syntyä ihmiseksi ei ole tuomion ymmärtäminen vaan pelastuksen.

Fil. 2:5-11 5. "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, 6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, 7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen; 8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. 9. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 10. niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat,
11. ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

Fil 2:9 Verbi "korottaa korkealle" on sama, jota Jeesus käytti kun hän sanoi, "Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän."

Antamalla elämänsä ja olemalla nostettu ylös kuten tulinen käärme, Jumala-Ihmisessä, henki muuttuu kapinoivasta kuuliaiseksi. Tästä hengestä tuli elämä meille pelastaen meidät käärmeestä meissä. Avain on tietoisuus Jumalan syntymisestä ihmiseen ja kuuliaisuudesta Isälle kuolemaan saakka.

Keskittykäämme lisää sen ymmärryksen kanssa, että "syntyä hengestä" kuten Iisakki oli syntynyt hengessä viittaa siihen, että hän oli syntynyt johonkin tehtävään. Nyt voimme ymmärtää paremmin Luuk. 1:17, jossa enkeli sanoi Sakariaalle hänen pojastaan: "Ja hän menee edellä Eliaan hengessä ja voimassa." Ilmaisu Eliaan voimassa ja hengessä" osoittaa tosiaan, että Johannes Kastaja tosiaankin oli Elias, joka oli palannut ja "Syntynyt hengestä" samoin kuin Iisakki Gal 4:28-29 ilmaisee asian.

Ilmaisua "syntyä uudesti" ei ole koskaan Raamatussa käytetty viittaamaan Jumalan lähettämään taikka Pyhän Hengen kasteeseen. Ilmaisu "syntyä lihasta" ja " syntyä hengestä" ilmenee selvästi yhdessä silloin, kun puhutaan sielun fyysisestä syntymisestä maailmaan. Nyt voimme jälleen kysyä kumpi ilmaisu on lähempänä oikeaa Raamatun asiayhteyttä? Tästä tutkimuksesta selviää, että yhteys Pyhän Hengen toimintaan silloin, kun henkilö tulee uskoon ja hänen sanotaan "syntyneen uudesti" kuten Joh. 3 asian ilmaisee selvästi kumoaa asiayhteyden eikä silloin lueta siinä olevaa asiayhteyttä laisinkaan.

Kristittyjen käyttämä ilmaisu "Teidän täytyy syntyä uudesti" silloin, kun henkilöstä tulee uskovainen on täysin poissa asiayhteydestä. Se on tunteellisesti arvokas henkilökohtaisesta yhteydestä Jeesukseen, mutta se ei ole raamatullinen. Ilmaisut "syntyä lihasta" ja "syntyä hengestä" on poistettu täydellisesti raamatullisesta asiayhteydestä ja niitä pyritään pönkittämään raamatunpaikoilla, jotka eivät mitenkään kuulu yhteen tämän raamatunkohdan kanssa. Kun nämä ilmaisut on otettu pois asiayhteydestä mikään muukaan Joh. 3:ssa ei selvitä mitään. Nikodemuksen ensimmäinen kysymys jää vaille tarkoitusta. Jää selvittämättä miten Jeesus odotti, että Nikodemuksen olisi pitänyt ymmärtää Hänen selityksensä. Jeesuksella ei olisi ollut mitään syytä sanoa "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa." Ei myöskään olisi mitään järkeä sanoa "Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?" Ei selviä miksi hän vertaa itseään pronssikäärmeeseen. Kristillinen selitys tähän raamatunkohtaan ei anna selitystä näihin ilmaisuihin.

Toisaalta jälleensyntymisen huomioiminen kaikki osat sopivat yhteen ja Joh. 3 asiayhteyteen ja Raamatun rikkaaseen ymmärtämiseen. Kun Jeesus sanoi "Teidän täytyy syntyä uudesti" tekstiyhteys selvästi osoittaa, että hän puhui jälleensyntymisestä.

Teoksesta Why Jesus taught reincarnation


Nikodemuksen kysymykseen vastauksella on olemassa myös tulkinta syntyä uudestaan ylhäältä eli olla henkisesti uudestisyntynyt. Tätä tulkintaa korostavat mm. H P. Blavatsky ja P. Ervast. — toim. huom.


Etusivu Eri uskonnot