TEOSOFINEN SEURA

Teosofisen Seuran perustivat H. P. Blavatsky ja H. S. Olcott New Yorkissa marraskuun 17. pnä vuonna 1875. Teosofinen Seura on totuudenetsijäin vapaa yhtymä, joka edistää veljeyttä ja pyrkii palvelemaan ihmiskuntaa. Sen ohjelmakohdat ovat:

  1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
  2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteen tutkimukseen.
  3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Teosofisen Seuran muodostavat miehet ja naiset, joille on yhteistä yllämainittujen tehtävien hyväksyminen ja jotka tahtovat edistää veljeyttä, poistaa uskonnollisia, rodullisia ja muita vastakohtaisuuksia sekä saattaa yhteen kaikkia hyvää tahtovia ihmisiä mielipiteiden eroavaisuudesta riippumatta.

Heidän yhdyssiteenä on heidän pyrkimyksensä totuuteen. Heidän mielestään on totuutta etsittävä tutkimalla ja palvelemalla, puhtaasti elämällä ja omistautumalla korkeille ihanteille. Heidän käsityksensä mukaan on kunkin tavoiteltava totuutta, sitä ei ole kenellekään auktoriteetin mahdilla opinkappaleena tyrkytettävä. He arvelevat että ihmisen uskon pitäisi olla tulos hänen omasta tutkimuksestaan tai intuitiostaan, sen sijaan että se olisi hänelle ennakolta säädetty, ja että sen pitäisi pohjautua tietoon eikä vakuutteluun. He pitävät jokaista uskontoa jumalallisen viisauden ilmauksena ja siksi he mieluummin tutkivat uskontoa kuin tuomitsevat sitä, mieluummin soveltavat sitä käytäntöön kuin harjoittavat käännytystyötä. Heidän tunnussanansa on Rauha, heidän päämääränään on Totuus.

Kenelläkään teosofisella opettajalla tai kirjoittajalla ei ole oikeutta vaatia jäseniä omaksumaan hänen mielipiteitään. Kullakin jäsenellä on oikeus omaksua itselleen mikä tahansa opettaja tai ajatussuunta, mutta kukaan ei ole oikeutettu vaatimaan muita valitsemaan samoin, kuin on itse valinnut. Pääneuvoston jäsenet vakavasti kehottavat kaikkia jäseniä ylläpitämään ja puolustamaan näitä seuran perusperiaatteita ja niiden mukaisesti toimimaan sekä pelottomasti käyttämään oman ajattelun ja puheen vapautta, kuitenkin huomioonottaen kohteliaisuuden ja huomaavaisuuden toisia kohtaan.

Teosofi -lehden sisäkansitekstiin pohjautuen

Lisää aiheesta:

Teosofisen Seuran sinetti

Teosofinen Seura r.y. (Suomen osasto, Adyar)

Teosofinen Seura (Pekka Ervastin teoksesta Mitä jokaisen tulisi tietää teosofiasta?)

Teosofisen Seuran tehtävä (Avoin kirje kaikille maailman teosofeille)

Teosofisen seuran päämaja Adyarissa (Tunnelmia 1900-luvun alusta, kirj. John Law)


Etusivu

Teosofia