Sairas sielu

Sielulliset sairaudet ovat aina olleet ihmiskunnalle vaikea vitsaus, mutta meidän aikamme on varmaankin erikoisen syvästi saanut kärsiä niistä. Onhan suuren maailmansodan välittömänä seurauksena ollut kaikenkaltaiset neuroosit ja sielulliset lamautumistilat, jotka usein ovat johtaneet täydelliseen mielenvikaisuuteen. Tämä kaikki herättää meissä kiihkeän halun syventyä kysymykseen sielullisista sairauksista ja oppia ymmärtämään niiden todellista olemusta, siten voidaksemme auttaa hädässä olevia ihmisveljiämme.

Muinaiset kansat pitivät sielullisia sairauksia erikoisasemassa. Niinpä saatettiin uskoa yleisesti, kuten vanhassa Kreikassa, että esim. mielisairaus oli "jumalallinen tauti". Ihminen joutui siinä muitten yläpuolelle, ja hänen kauttaan saattoi ilmetä ihmeellisiä asioita. Samoin oli yleinen käsitys vanhalla ajalla, kuten vielä keskiajalla, että tämän kaltaiset taudit johtuisivat ns. riivauksesta, ja riivauksella tarkoitettiin sitä, että vieraat, useimmiten pahat henget puhuivat ja toimivat ihmisen kautta.

Mutta sikäli kuin virallinen tiede uudemman ajan kuluessa kehittyi mekaanis-materialistiseen suuntaansa luovuttiin tällaisista taikauskoisista selityksistä ja kaikki koetettiin ymmärtää "luonnollisella tavalla", so. ruumiillisista seikoista johtuvana. Viime vuosisadan lääkärit yrittivätkin näin ollen keksimiään ruumiillisia syitä poistamalla parantaa myös sielullisia ja mielisairauksia. Ja onnistuiko tämä? Tietysti joskus, sillä olihan tapauksia, jolloin tauti todella johtui jostain fysiologisesta seikasta. Saattoihan olla, että se johtui esim. luusta, loka painoi aivoja, jostain paiseesta päässä tai vain ruumiin rasituksesta ja yleisestä heikkoudesta, mutta useimmat sielulliset sairaudet jäivät tällä menetelmällä auttamattomasti parantumattomiksi.

Meidän vuosisatamme tiede on kuitenkin astunut aimo askeleen tai askeleitakin eteenpäin sielullisten tautien ymmärtämisessä ja parantamisessa. Tästä saamme ennen kaikkea kiittää ns. psykoanalyyttista koulua, jonka perustaja on wieniläinen lääkäri prof. Sigmund Freud. Ihmeellistä on, että tämä koulukunta eräässä suhteessa lähestyy vanhaa keskiaikaista kantaa riivauksesta, vaikkei se lainkaan puhu hengistä, ei hyvistä eikä pahoista. [Vertauskuvallisesti he kyllä saattavat puhua niistäkin, kuten tohtori Pfister polemiikissään toht. Maederin kanssa: "Vain se, joka on vähemmän poistyönnettyä, esitietoista, voi eräillä ehdoilla sisältää jotain kiitosta ansaitsevaa siveellistä piirrettä, jota vastoin syvemmälle poistyönnettyä, Freudin tajutonta, on pidettävä helvetin hengiltä kotoisin olevana."] Mutta sen sijaan psykoanalyytikot puhuvat voimista, joiden valtaan ihmisen sielu voi joutua, ja nämä voimat ovat sielullista laatua, ajatuksia ja tunteita, jotka ihminen on työntänyt pois päivätajuisesta elämästään ja jotka ovat siirtyneet siihen laajaan alitajuisen sieluelämän piiriin, jota psykoanalyysi nimittää tajuttomaksi (das Unbewusste). Tavallisissa oloissa tämä tajuton ilmenee unitilassa, ja vain ikään kuin väläyksittäin päivätajunnassa, mutta sielullisissa sairauksissa tajuton, kaikki poistyönnetyt halut ja toivomukset ovat puhjenneet esille suuremmalla voimalla, vieläpä joskus estäen kaiken itsetietoisen päivätajuisen elämänkin. Voidakseen nähdä syyt sielullisiin sairauksiin, jotka siis piilevät tajuttomassa, ovat psykoanalyytikot ryhtyneet tutkimaan unielämää, jonka ovat huomanneet vertauskuvissa, symboleissa ilmentävän alitajuisen sielun sisältöä [Ks. kirjoitus Uni ja unennäkö, Ruusu-Risti v. 1924], ja kun potilas on päivätajunnassa päässyt selville tautinsa syystä, on useissa tapauksissa ollut helppoa voittaa se järjen ja ajatuksen avulla. Koko menetelmä siis perustuu sielun erittelyyn, josta johtuukin nimi psykoanalyysi (kreikk. psykhee = sielu, analysis = erittely).

Kaikesta tästä voimme huomata, että psykoanalyysi on monessa suhteessa lähestynyt teosofisia ja okkultisia näkökantoja, ennen kaikkea käsityksellään sielusta, sillä samoin kuin teosofia se ymmärtää, että ihminen on sielullinen olento, jonka sisältö on paljon laajempi kuin se osa, joka pääsee ilmenemään aivojen kautta päivätajunnassa. Mutta mitä tämä sielun tajuton puoli oikeastaan on, siitä psykoanalyytikoilla on varsin hämärä aavistus, ja sen selittäminen on antanut aihetta erilaisiin mielipiteisiin ja eri koulukuntien syntymiseen heidän keskuudessaan.

Psykoanalyyttisen menetelmän keksijä ja perustaja prof. Freud näkee alitajuisen sieluelämän takana, sen synnyttäjänä seksuaalisen, sukupuolisen voiman, ja unitilan vertauskuvissa tämänkaltaisten toivomusten toteutumista. Sveitsiläinen lääkäri, tohtori Jung, Freudin entinen oppilas, joka perusti oman systeeminsä, on tahtonut vastustaa tätä ehkä liian yksipuolista teoriaa ja selittää tajuttoman olevan sielullista energiaa, joka useimmiten pukeutuu seksuaalisiin symboleihin. Toisen sveitsiläisen psykoanalyytikon tohtori Adlerin mielestä on alitajuinen sieluelämä aina halua hallita muita ja olla muiden yläpuolella, muita parempi. Nämä psykoanalyyttiset tutkimukset ovat siis eräässä suhteessa johtaneet samaan tulokseen, ne ovat havainneet ihmisen alitajuisen sieluelämän olevan halua jossain muodossa, siis alempaa astraalivoimaa, niin kuin teosofeina sanoisimme. Mutta, kuten niin usein tapahtuu, on psykoanalyysi ylen rohkeasti yleistyttänyt huomionsa ja ilman muuta yhdistänyt samaan kategoriaan kaikki tämänkaltaiset sielulliset ilmiöt, myös ne, jotka ilmenevät päivätajunnan kautta rikollisuutena, neroutena tai taiteellisena ja runollisena inspiraationa. Samoin on prof. Lombrosokin painottanut rikollisuuden ja nerouden samansukuisuutta, vaikkeivät hänen väitteensä perustu suorastaan psykoanalyyttisiin tutkimuksiin. Mielestäni on kuitenkin eräs psykoanalyytikko, ruotsalainen tohtori Poul Bjerre, joka lukeutuu ns. psykosynteettisen järjestelmän kannattajiin, päässyt tunkeutumaan jonkin verran syvemmälle sielun tuntemattoman puolen mysteerioon. Hän ei tahdo umpimähkään tuomita kaikkea ns. tajutonta sieluelämää sukupuoliseksi himoksi, eikä muuksi haluksi, vaikka hän tunnustaa, miten keskeinen merkitys sillä on kaikessa ihmisten toiminnassa, vaan hän näkee siinä samoin kuin päivätajuisessa elämässä, mutta vain ikään kuin toisella tasolla, elämän sisäistä pyrkimystä etsiä ykseyttä. Tämä etsiminen tapahtuu hänen mielestään kuoleman ja uudestisyntymisen merkeissä. Kaikki muodot, jotka ovat niin kuin elämän symboleja, häviävät, niiden täytyy kuolla ja uusia syntyä, sillä elämä ei salli milloinkaan kiteytymisen, eikä muotoihin kangistumisen tapahtua. [Ks. Freud m. f 1. Psykoanalysen, osa 11, kirj. Vägen till och från Freud av dr Poul Bjerre, siv. 115. ]

Bjerre on siis lähestynyt okkultista kantaa siinäkin, että hän näkee elämän ikuisten lakien vaikutusta ihmissielun eri olotiloissa, mutta hänenkin käsityksensä siitä on vielä hämärä.

Salatiede, okkultismi, joka perustuu ikivanhaan viisauteen ja tietoon, on tottunut ymmärtämään ihmistä olentona, joka toimii eri tajunnan tasoilla, omaten kullakin tasolla vastaavan ruumiin eli käyttövälineen. Vanhassa itämaalaisessa filosofiassa puhutaan eri koosheista, Manoomajakoosha, Praanamajakoosha ja Annamajakoosha, jotka vastaavat teosofisia nimityksiä: älyruumis- ja tunne- eli astraaliruumis sekä eetteriruumis ja fyysinen ruumis. Tällöin on ymmärrettävä salatieteen mukaan sielullisten sairauksien johtuvan minätajunnan, itsetietoisuuden suhteesta näihin eri käyttövälineiden, ts. juuri suhteesta alitajuntaan tai tajuttomaan, kuten psykoanalyysikin opettaa, ainoastaan laajemmassa merkityksessä. Ihmisen itsetietoisuus, minätajunnan painopiste, joka normaalioloissa on fyysisissä aivoissa, voi nimittäin siirtyä käyttövälineestä toiseen aiheuttaen sairaalloisen tilan, jolloin suhde ulkomaailmaan on hämärtynyt. Mieli- ja hermosairaathan eivät usein huomaa, mitä tapahtuu heidän ympärillään. Heidän persoonallinen tietoisuutensa on siirtynyt sille tasolle, jossa heidän sairautensa syy piilee.

Voidaksemme selvemmin käsittää tätä ihmisten käyttövälineiden suhdetta toisiinsa sellaisena kuin se ilmenee sielullisissa sairauksissa, tahdomme havainnollisuuden vuoksi kuvitella, että ihmisaivojen aineosat eli atomit olisivat levitetyt eteemme sillä tavalla, että kunkin fyysisen atomin yläpuolella olisi sitä vastaava atomi aivojen eetteripuolessa. Mutta koska on olemassa myös vastaava voimapiste astraalisessa eli tunneruumiissa ja vastaava elonkeskus mentaalisessa eli älyruumiissa, voimme kuvitella niitäkin jonkinlaisiksi atomeiksi edellisten yläpuolelle. Näiden neljän erilaisten "atomien" välillä on olemassa määrätty suhde, jota voimme — käyttämällä Mr. C. W. Leadbeaterin esitystä — kuvitella pieneksi yhdistäväksi putkeksi. Todellisuudessa ei asia ole näin aineellinen, vaikkakin läheinen vuorovaikutus eri käyttövälineiden välillä on olemassa. Sanomme siis nyt kuvaannollisesti, että tajunnan tietoisuus kulkee putkea pitkin ja että sen rinnakkaisilmiönä on värähtely vastaavissa atomeissa. Jos värähtely alkaa älyatomeista, lähettävät ne tietoisuuden astraaliseen käyttövälineeseen ja siitä eetteriseen ja fyysiseen, pannen kussakin vastaavat atomit värähtelemään, kunnes ihmisen päivätajunta käsittää sekä tunne että ajatusilmiön. Mutta jos nyt jostain syystä nämä putket eli kanavat joutuvat epäkuntoon — syy voi olla esim. eetteriruumiissa, joka on ikään kuin kynnys ja vartija eri tajunnantilojen välillä, — jos siis jonkinlainen supistuminen aikaansaa tukkeutumisen putkissa, niin ettei tietoisuus pääse kulkemaan käyttövälineestä toiseen, jää fyysinen tajunta riippuvaiseksi vain ulkonaisesta maailmasta, eikä ihmisessä voi ilmetä ajatusta eikä tunnetta. Tällöin syntyy tila, jota nimitämme idiotismiksi, tylsämielisyydeksi. Voi tapahtua niinkin; että tällaisen tilan aikana putket äkkiä paisuvat ja sairas ihminen saa raivokohtauksen. Hän huutaa kuin eläin, ja se johtuu siitä, ettei hän ole oma itsensä, sillä tajuttomasta suuri tunnetulva on vallannut hänen aivonsa.

Hyvän kuvan siitä, miten nämä tajuttomaan johtavat putket toimivat terveessä ihmisessä, saamme tarkastamalla myrkytysilmiöitä. Myrkytys tapahtuu salatieteen mukaan aina eetteriaivoissa supistaen tai laajentaen tiehyeitä niissä.

Meillä on esim. sellainen myrkky kuin oopiumi, jota lääkärit antavat rauhoittaakseen ja tyynnyttääkseen potilaita. Sen vaikutus johtuu siitä, että se muodostaa sulun astraalitajuntaan estäen tunteita samalla voimalla vaikuttamasta fyysisiin aivoihin. Toinen myrkky, jonka vaikutus on yleisesti tunnettu, on alkoholi. Alkoholilla on päinvastainen vaikutus, se laajentaa kanavia. Aluksi niitä, jotka johtavat älytasolle, sillä huomaamme, että väkijuomia nauttiva ensimmäisissä asteissa tulee älyllisesti eloisaksi. Sittemmin kuitenkin syntyy sulku mentaalitasoon, mutta sen sijaan aiempi tunne- eli himomaailma pääsee tunkeutumaan ihmisen tajuntaan, kunnes vihdoin nämäkin tiehyet tukkeutuvat ja ihminen tulee tylsämieliseksi. Vaarattomampi myrkky, jota paljon käytämme nauttiessamme kahvia on kofeiini. Kofeiini avaa kanavan älytasoon ja tuo älykäyttövälineestä tietoisuutta fyysisiin aivoihin. Vaikkakin kahvi suuremmassa määrässä nautittuna on haitallista, niin esim. muutamat maagikot ja salatieteilijät ryhtyessään johonkin suurempaan ajatustyöhön, mielellään nauttivat sitä. Vaarallisin myrkky, jota itämaalaiset käyttävät nautintoaineena on hasis. Hasis, joka poltetaan eräästä hampun sukuisesta kasvista, avaa tien taivasmaailman vaikutuksille. Se tuo mukanaan mitä suurimman autuuden ja nautinnon, eivätkä sitä käyttäneet enää kykene elämään ilman sitä. Hyvin nopeasti se kuitenkin tekee lopun fyysisestä organismista.

Edellä olevasta saamme siis jonkunlaisen käsityksen siitä, mihin suuntaan nämä ihmisen eri käyttövälineistä tietoisuutta välittävät putket toimivat, ja kuten jo mainitsimme perustuu salatieteen kanta sielullisten sairauksien selittämiseksi itsetietoisuuden suhteeseen eri tasoilla toimiviin käyttövälineisiin. Tästä johtuukin, että salatiede jakaa sielulliset sairaudet eri ryhmiin riippuen siitä, onko taudin syy fyysisestä, eetteri-, astraali- vaiko mentaaliruumiissa.

Ensinnäkin voivat siis fyysiset eli kiinteät aivot vioittua (dementia praecox). Syy saattaa olla joko perinnöllisyys, degeneraatio (polvesta polveen huononeminen) tai se jota nimitetään aivojen pehmennykseksi. Tauti näyttäytyy tällöin ennen kaikkea mielentylsistymisessä, jossa kylläkin voidaan erottaa eri asteita.

Jos taasen vika on eetteriaivoissa, on todella kyseessä myrkytys, kuten aikaisemmin mainittiin. Myrkytyksestä johtuu, että putket joko sulkeutuvat tai avautuvat, mutta tavallisesti on myrkytys jälkimäistä laatua. Silloin astraaliset ja mentaaliset voimat tulvehtivat fyysiseen tietoisuuteen aikaansaaden ilmiön, jota lääkärit nimittävät hallusinaatioksi. Hallusinaatio, joka usein on merkkinä mielisairauden lähestymisestä, ilmenee siinä, että ihminen alkaa nähdä näkyjä, nähdä ja kuulla sellaisia asioita, jotka eivät ole objektiivisesti todellisia. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta hallusinaatiosta ovat juoppohulluutta (delirium tremensiä) potevien näyt. Tunnettujahan ovat kertomukset kaikenkaltaisista eläimistä ja ns. pikku-ukoista, jotka kiusaavat heitä, alituisesti seuraavat heidän kintereillään, estävät heitä nukkumasta jne.

Sairauden syyn piillessä tunne- eli astraalisessa käyttövälineessä, voimme erottaa potilaan tilassa kaksi eri astetta. Ensimmäisessä asteessa tauti ilmenee alakuloisuutena ja synkkämielisyytenä (depressio). Ihmisen tunne-elämässä on jotain sairasta ja hän vetäytyy pois toisten seurasta yksinäisyydessä synkkänä tuijottamaan, antautuen sairaalloisen tunne-elämänsä valtoihin. Toisessa asteessa synkkämielisyys muuttuu raivokohtaukseksi. Niin kauan kuin vika vielä on täten vain astraaliruumiissa, voi sairautta helposti parantaa, mutta jos synkkämielisyyspuuskien ja raivokohtauksien annetaan jatkua, voivat ne pian vioittua eetteriaivoja, jolloin potilas alkaa nähdä näkyjä, ja silloin ei ole pitkää askelta siihen tilaan, jossa tajunnan painopiste on kokonaan siirtynyt muualle, mielenvikaisuuteen.

Mentaaliseen eli ajatusvälineeseen syntynyt sairaus taasen ilmenee suorastaan ajatuselämässä. Ihminen joutuu määrätyn ns. kiintoajatuksen (idée fixe) orjaksi. Hän esim. luulee, että häntä vainotaan tai uskoo olevansa jokin paljon suurempi olento kuin minä ihmiset häntä pitävät, esim. keisari tai kuningas. Tauti voi alkaa näin viattomammin, mutta jollei sitä ajoissa kyetä parantamaan, muuttuvat kiintoajatukset valtaviksi harhamielteiksi, joihin vielä saattaa yhtyä hallusinaatioita tajunnan painopisteen siirtyessä mentaaliseen käyttövälineeseen.

Lyhyesti kaavan muodossa ilmaistuna olemme siis voineet ryhmittää sielulliset sairaudet seuraavasti:

I. Kiinteät aivot: tylsyys

II. Eetteriaivot: hallusinaatio

III. Astraaliaivot: synkkyys ja raivo

IV. Mentaaliaivot: kiintoajatukset, harhamielteet

Jos kuitenkin tahdomme täydellisemmin tyhjentää aihettamme, täytyy meidän lisätä, että on olemassa toisiakin sielullisia sairaustapauksia, joita ei voida suorastaan yhdistää edellä mainittuihin ryhmiin. Ensinnäkin on silloin se ilmiö, jota nimitetään persoonan jakautumiseksi. Sama ihminen voi esiintyä eri persoonallisuuksina, eri persoonallisuudet toimivat eri aikoina hänen päivätajuntansa kautta. Tämän kuitenkin selitämme niin, että kukin noista persoonista on osa samaa sielua, samaa ihmistä. Sielun sisällön joku uusi puoli vain ilmenee uutena persoonallisuutena, jonka on muodostanut eetteriaivot tajunnan painopisteen siirtyessä fyysisistä, kiinteistä aivoista niihin. Samalla on tapahtunut vanhan persoonallisuuden poistyöntäminen. Tämä sielullinen sisältö, joka täten on pukeutunut uuteen muotoon, on tietysti kotoisin ali- ja ylitajunnasta. Se voi johtua siitä, että ihmisellä on sisäisissä käyttövälineissään muisto edellisistä elämistään. Se ei ole mitään selvää muistoa, sillä selvä muisto on olemassa vain ylemmissä käyttövälineissä syyruumiissa ja ihmisen minässä, mutta minästä on tämä muisto voinut heijastua äly- ja tunneruumiiseen ja ihmisen persoonallinen tajunta on pukeutunut siihen ilmentäen uutta personallisuutta. Sitten on olemassa vielä se mahdollisuus, että ihminen todella joutuu jonkun vieraan henkiolennon riivaamaksi, joka käyttää hänen elimistöään. Tämä voi joskus tapahtua siinä, jota sanomme epilepsiaksi eli kaatumataudiksi. Mutta tämä henkimaailman vaikutus on liian laaja ala voidaksemme siihen tässä yhteydessä syventyä.

Kun nyt olemme tutkineet sielullisia sairauksia psykologian valossa, voimme helposti huomata, mistä tärkeästä seikasta riippuu niiden paraneminen. Olemme nimittäin huomanneet, että näiden tautien syy on ihmisen alitajuisessa sieluelämässä, ja sen tähden emme sitä useimmiten tunne. Mutta meidän on opittava tuntemaan juuri omaa sieluelämäämme. Emme saa sitä työntää pois, vaikka se tuntuisi pahalta ja epämieluiseltakin, vaan meidän tulee pelotta katsella sitä ja ajatuksellamme ja älyllämme arvostella sen sisältöä, siten voittaaksemme sen, mikä siinä on pahaa. Vaara on vain siinä, mikä on salattua, sillä sairauden muodossa juuri se kuitenkin ennemmin tai myöhemmin vaatii pääsyä fyysiseen tietoisuuteemme. Siis ajattelemiseen ja tutkimiseen, omaan sieluunsa tutustumiseen täytyy meidän kehottaa kaikkia niitä, jotka tahtovat parantua tai pysyä sielullisesti terveinä. Terveyspedagogien vanha ja tuttu iskulause "Terve sielu terveessä ruumiissa" voidaan myös ymmärtää päinvastaisessa suhteessa.

Pekka Ervastin 1917 pidetyistä esitelmistä tehtyjen muistiinpanojen nojalla kirj. Eino Krohn

Ruusu-Risti — syyskuu 1926


 Etusivu 

 Pekka Ervast